Όροι συμμετοχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «Barilla Hellas Α.Ε» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Πάππου 26 & Ακράγαντος, 104 42, Αθήνα, ΑΦΜ: 094141969, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρεία DOUBLEIP Α.Ε. (εφεξής «Τεχνικός Ανάδοχος»), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «∆ιαγωνισμός») για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή μέσω του ειδικού διαδυκτιακού τόπου της Barilla, http://barilla1000bravo.gr/ (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), με τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν κινητό τηλέφωνο με σύνδεση σε Ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Για τους συμμετέχοντες μέσω SMS είναι απαραίτητη η δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS). Για τους συμμετέχοντες μέσω του διαδυκτιακού τόπου απαιτείται η δυνατότητα λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS).

2. Εξαιρούνται από το ∆ιαγωνισμό οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και του Τεχνικού Ανάδοχου, της διαφημιστικής εταιρίας HEADLINE (με την επωνυμία Μανάφας Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε), των εταιριών εκτυπώσεων KΑΠΠΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και SDesignAdvertising (με την επωνυμία Ποιοτικές Υπηρεσίες Προβολής Προϊόντων& Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.), της εταιρίας ψηφιακής επικοινωνίας Rascal, της εταιρείας με την επωνυμία «PETCO Δ.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «PETCO Α.Ε.», και των εταιριών που συνεργάζονται με όλες τις προαναφερθείσες για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας, οι σύζυγοι καθώς και οι μέχρι β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον διαγωνισμό, από τα γραφεία της εταιρείας, Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα κάθε Δευτέρα 9.30 π.μ. – 12.30 π.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνο μία φορά στο συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

4. Ο ∆ιαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/05/2017 έως και 31/12/2017.

5. Για τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό απαιτείται η αποστολή έγκυρου γραπτού μηνύματος (SMS) ή η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο «http://barilla1000bravo.gr/» του διοργανωτή.

6. Έγκυρο SMS είναι οποιοδήποτε SMS για το οποίο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) έχει αποσταλεί στο σύντομο κωδικό 19599 και περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά περιεχομένου:
BARILLA – κενό - το μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στο φυλλάδιο που περιέχεται στις πολυσυσκευασιες ζυμαρικών Barilla με την ειδική σήμανση «Μεγάλος Διαγωνισμός 1000 ΜΠΡΑΒΟ» και προαιρετικά – κενό και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντα,
β) έχει λάβει απαντητικό μήνυμα (SMS) από το σύντομο κωδικό 19599 το οποίο δεν είναι μήνυμα λανθασμένης αποστολής στοιχείων,
γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Τεχνικού Ανάδοχου, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
δ) έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου, εντός της ορισμένης για την κλήρωση ημερομηνίας.
Η χρέωση ανά SMS για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 0,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποστολή του SMS αποτελεί δήλωση συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Με την αποστολή του SMS τεκμαίρεται ότι ο Συμμετέχων στο ∆ιαγωνισμό είναι ο κάτοχος ή έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό αποστολέα γραπτού μηνύματος SMS, με τον οποίο αριθμό έλαβε μέρος στο ∆ιαγωνισμό.

7. Έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω της σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο «http://barilla1000bravo.gr/» του διοργανωτή εκείνη για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: έχει συμπληρωθεί το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντα, β) έχει συμπληρωθεί ο μοναδικός κωδικός που αναγράφεται στο φυλλάδιο των ειδικών συσκευασιών «BARILLA» του διαγωνισμού, γ) έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου, δ) έχει συμπληρωθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα ε) ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού, ζ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Τεχνικού Ανάδοχου, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και η) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου, εντός της ορισμένης για την κλήρωση ημερομηνίας.

8. Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής τεκμαίρεται ότι ο Συμμετέχων στο ∆ιαγωνισμό είναι ο κάτοχος ή έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο συμπλήρωσε στην φόρμα συμμετοχής, με την οποία έλαβε μέρος στο ∆ιαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας http://barilla1000bravo.gr. Για την συμμετοχή μέσω του site δεν υπάρχει κάποια χρηματική επιβάρυνση για τον συμμετέχοντα.

9. Kάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για την μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα των πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του ∆ιαγωνισμού. Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με SMS μηνύματα στο κινητό των χρηστών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό, για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του.

10. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει το εξής «Μεγάλο Δώρο» για δύο (2) μεγάλους τυχερούς: Ηλεκτρικές συσκευές SMEG αξίας 4.000€. Η επιλογή των συσκευών εναπόκειται στις ανάγκες και επιθυμίες των τελικών νικητών, ωστόσο δεν πρέπει να ξεπερνάει σε τελική αξία τα 4.000€ ανά νικητή. Οποιαδήποτε χρέωση άνω των 4.000€ βαρύνει τους ίδιους τους νικητές.

11. Οι δύο μεγάλοι νικητές του Διαγωνισμού και του «Μεγάλου Δώρου» των ηλεκτρικών συσκευών SMEG, θα ανακηρυχθούν με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/01/2018, στα γραφεία της εταιρίας «Barilla Hellas Α.Ε» στην Αθήνα, Πάππου 26 & Ακράγαντος, 104 42, παρουσία του συμβολαιογράφου κ. Αθανάσιου Δράγιου ή νόμιμου αναπληρωτή του. Από την κλήρωση θα ανακηρυχθούν και 6 επιλαχόντες νικητές. Ο Τεχνικός Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των συμμετεχόντων και οιουδήποτε τρίτου ως προς την διαδικασία συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού.

12. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει με SMS και τηλεφωνικά τον κάθε νικητή του μεγάλου δώρου του Διαγωνισμού στον αριθμό κλήσης, μέσω του οποίου έστειλε το SMS ή τον οποίο δήλωσε στην φόρμα συμμετοχής μέσω διαδικτύου. Ο κάθε νικητής του διαγωνισμού υποχρεούται, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που του ήρθε το νικητήριο SMS, να καλέσει στον αριθμό που θα του δοθεί μέσω του SMS. Ο κάθε νικητής του διαγωνισμού υποχρεούται στη συνέχεια εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του, να υπογράψει και να αποστείλει ή παραδώσει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου στον τόπο που θα του υποδειχθεί. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε συννενόηση με τον διοργανωτή. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επικοινωνήσει στον αριθμό που θα του δοθεί εντός της πρώτης ως άνω προθεσμίας, ή δεν υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο την δήλωση αποδοχής εντός της δεύτερης ως άνω προθεσμίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση απόκτησης του δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού στον Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή.

13. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του.

14. Με κάθε κωδικό, εκτός της συμμετοχής στον διαγωνισμό για το «Μεγάλο Δώρο», οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος και για τα δώρα που απαιτούν τη συλλογή ορισμένου αριθμού «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων χωρίς κλήρωση. Κάθε μοναδικός κωδικός αντιστοιχεί σε 250 «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους. Οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν πρώτοι τον απαραίτητο αριθμό «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων οποιασδήποτε κατηγορίας, θα μπορούν να τους εξαργυρώσουν με δώρο που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή. Τα δώρα με συλλογή «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων θα δίνονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε όσους συμμετέχοντες ζητούν οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία, την εξαργύρωση «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων με δώρο. Μετά την εξαργύρωση «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων με δώρο, θα αφαιρείται ο αντίστοιχος αριθμός τους από το σύνολό των «ΜΠΡΑΒΟ» πόντων που έχουν συλλέξει οι συμμετέχοντες, χωρίς να μειώνονται ωστόσο αντίστοιχα και οι συμμετοχές τους για το «Μεγάλο Δώρο» της Κλήρωσης στο τέλος του διαγωνισμού. Η διαδικασία εξαργύρωσης των κωδικών με δώρα θα μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 210-9287430.

15. Ειδικά για την συμμετοχή μέσω του διαδυκτιακού τόπου «http://barilla1000bravo.gr/», ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να κερδίσει πρόσθετους «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους απαντώντας σε ημερήσιες ερωτήσεις ή κάνοντας share τις διαθέσιμες συνταγές στον facebook τοίχο του. Μέσω αυτής της διαδικασίας κάθε χρήστης θα μπορεί να κερδίσει ημερησίως: α) 25 «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους απαντώντας σε μία ερώτηση και β) 25 «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους κάνοντας share μια συνταγή στον facebook τοίχο του, δηλαδή συνολικά μέχρι 50 «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους ανά ημέρα και μέχρι 250 «ΜΠΡΑΒΟ» πόντους καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

16. Για την συλλογή Μπράβο πόντων αντιστοιχούν τα παρακάτω δώρα:
Κατηγορία 1000 Μπράβο – 2.000 ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΤΥΡΙΩΝ 4 τεμαχίων: Οι πρώτοι 2.000 συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν 1000 Μπράβο πόντους, θα μπορούν να τους εξαργυρώσουν με ένα σέτ κοπής τυριών.
Κατηγορία 1500 Μπράβο – 500 ΣΕΤ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ESPRESSO 6τεμαχίων: Οι πρώτοι 500 συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν 1500 Μπράβο πόντους, θα μπορούν να τους εξαργυρώσουν με ένα σέτ φλιτζάνια espresso 6τμχ.
Κατηγορία 2500 Μπράβο – 200 Σερβίτσια Πιάτων 7τεμαχίων: Οι πρώτοι 200 συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν 2500 Μπράβο πόντους, θα μπορούν να τους εξαργυρώσουν με ένα Σερβίτσιο Πιάτων 7τμχ.

17. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στις σχετικές αντιπροσωπίες.

18. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των δώρων. Οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν πριν τη συμμετοχή τους για την διαθέσιμη ποσότητα των δώρων που υπολείπονται έως το τέλος του διαγωνισμού μέσω του διαδυκτιακού τόπου «http://barilla1000bravo.gr/», από το προφίλ τους εφόσον συνδεθούν ,έχοντας ολοκληρώσει σωρευτικά τα στάδια της διαδικασίας που περιγράφονται στην παράγραφο (7). Oι χρήστες θα πρέπει να κρατούν τους κωδικούς συμμετοχής που βρίσκουν στις πολυσυκευασίες και τους οποίους χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, προκειμένου να μπορούν να βλέπουν κάθε στιγμή το συνολικό αριθμό των Μπράβο πόντων τους.

19. Η παράδοση των δώρων της συλλογής κωδικών χωρίς κλήρωση στους νικητές, θα γίνει ως εξής:
• Κατηγορία 1000 Μπράβο – 2.000 ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΤΥΡΙΩΝ 4 τμχ.: θα αποσταλούν στους νικητές με courier (χωρίς χρέωση).
• Κατηγορία 1500 Μπράβο – 500 ΣΕΤ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ESPRESSO 6τμχ.: θα αποσταλούν στους νικητές με courier (χωρίς χρέωση).
• Κατηγορία 2500 Μπράβο – 200 Σερβίτσια Πιάτων 7τμχ.: Η παραλαβή των δώρων για την περιοχή της Αττικής θα γίνεται τους ίδιους του νικητές από τις παρακάτω 2 εναλλακτικές διευθύνσεις:
1. Care Direct, Θέση Πάτημα/Δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος, τηλ: 210-9342600, ώρες 09:00-15:00 (όλες τις καθημερινές ημέρες) &
2. Care Direct, Δερβενακίων 8, Δάφνη, τηλ: 210-9287700 ώρες 10:00-17:00 (όλες τις καθημερινές ημέρες).
Οι νικητές καλό είναι πριν την μετάβαση σε μια εκ των δύο παραπάνω εναλλακτικών διευθύνσεων για την παραλαβή του δώρου τους να επικοινωνούν στο αντίστοιχο τηλέφωνο προς επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου δώρου. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας τα δώρα αυτής της κατηγορίας θα αποστέλλονται στους νικητές με courier (χωρίς χρέωση).
Η παραλαβή των δώρων θα μπορεί να γίνεται έως και ένα μήνα μετά την εξαργύρωση των πόντων.
Η εξαργύρωση των Μπράβο πόντων μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 210-9287430.

20. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του ∆ιαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα δώρα. Ο Διοργανωτής, ο οποίος και εξασφαλίζει την παροχή των δώρων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα, καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

21. Ο Διοργανωτής, ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλήμάτων, μη υποβολής ή αποδοχής της φόρμας συμμετοχής μέσω διαδικτύου, μη αποστολής ή αποδοχής γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, εσφαλμένου τρόπου αποστολής του μηνύματος, ή εντός της σφαίρας ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη μηνυμάτων ή φορμών συμμετοχής του ∆ιαγωνισμού β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

22. Υπεύθυνη για τη μέσω SMS τεχνική υποστήριξη, υλοποίηση & διεξαγωγή του ∆ιαγωνισμού και των κληρώσεων είναι η εταιρεία DOUBLEIP Α.Ε. Για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το ∆ιαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-6180155, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 16:00.

23. Ο Διοργανωτής δικαιούται να κάνει μνεία των ονομάτων των νικητών, καθώς και χρήση οπτικοακουστικού υλικού που θα προκύψει κυρίως από την τελετή παράδοσης των ∆ώρων, για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και για λόγους δημοσίων σχέσεων. Με την ανακήρυξή τους ως νικητών οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση του ονόματος και της εικόνας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

24. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ∆ιαγωνισμού. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει η οικεία νομοθεσία.

25. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το ∆ιαγωνισμό, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα δώρα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή να μεταβάλλει τους παρόντες όρους του ∆ιαγωνισμού, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την εύλογη κρίση του, αναρτώντας σχετική ειδοποίηση στους διαδυκτιακούς τόπους https://www.facebook.com/barillaGR/ ή/και «http://barilla1000bravo.gr/»

26. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδυκτιακό τόπο «http://barilla1000bravo.gr/» Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.

27. Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.